Indledning

Alle uanset herkomst har vi en flig af naturen med i vores sum af færdigheder og teoretiske viden. Nogle vedligeholder og udbygger denne ressource gennem hele tilværelsen, mens andre er tilskuere, der dog ofte blot venter på en anledning eller mulighed til, at involvere sig fysisk i de uanede muligheder, som naturen tilbyder os overalt dag og nat året rundt.

Personligt er vores interessere for naturens mangfoldighed skabt samtidig med talesproget, og siden suppleret med dertil relateret uddannelser, kurser og årtiers samtidige arbejde med relaterede emner inden for friluftsliv, historie, kultur og miljø; - hvilket også fremgår af naturguidernes mange og varierede tilbud herunder.

I højre sidepanel ses bl.a. en række anvisninger på lokale muligheder for overnatninger og ordinære spisesteder; - samt nederst nogle af de lokale naturguider med adresser og aktive links.

Naturguiderne© er økonomisk uafhængige. Alle honorarer betalt for foredrag og guidede ture anvendes ubeskåret til annonceringer, denne hjemmesides drift og publicering.

Vi er alle en del af naturen, hvorfor vi kun via en fælles ansvarlig og skånsom brug af dens enestående mangfoldighed, vil kunne medvirke til i fremtiden, at sikre vore efterkommere nogle attraktive muligheder, der forhåbentlig er mindst lige så gode, som dem vi har arvet og nu gør brug af ude i den fælles frie natur.

Kollegialt tilbud

Arrangører af egne naturaktiviteter har her mulighed for, at få en gratis annonce optaget her i lighed med de øvrige naturguider, - med angivelse aa varighed, pris pr. voksen, eget telefonnummer og email, således, at kontakten alene sker direkte imellem dig og de interesserede.

Aftaler

Naturstyrelsen Blåvandshuk (Oxbøl Statsskovdistrikt) har med virkning fra 1. januar 2005 mundtligt fornyet Lokalhistorisk Værksted® tilladelse af 1. januar 1984 til, at også Naturguiderne© kan benytte skovdistriktets enge, græsarealer, heder, plantager, skove, søer og vandløb til guidede ture under hensyntagen til de gældende begrænsninger i brugen af de / det pågældende naturareale.

Kompetencecenter Skyde- og øvelsesterræn Oksbøl (Kommandantskabet i Oksbøllejren) har med virkning fra 1. april 2002 mundtlig givet Naturguiderne© ved Lokalhistorisk Værksted® i Oksbøl tilladelse til uden for annonceret og planlagt øvelsesaktivitet, at benytte området mellem Grærup Havvej, Filsøvej og Kærgårdvej til guidede ture under hensyntagen til de for området særligt gældende begrænsninger og restriktioner.

Private lodsejere langs Ho Bugt og Varde Å har med virkning fra 1. april 2005 mundtlig givet Naturguiderne© tilladelse til, at gennemføre den årlige kulturhistoriske "St. Enders Vandring" på Store Bededags Søndag; via de berørte lodsejeres enge, marker, stier og veje i Nationalpark Vadehavet.

De private lodsejere langs Søndersø og Jegumodde, har i 2010 gentaget deres mundtlige tilladelse til, at Naturguiderne© ved Lokalhistorisk Værksted®, kan fortsætte den siden 2002 tilladte besejling af samme vandløb med kano i sommerhalvåret uden for fuglenes ynglesæson.

Naturguiderne© ved Lokalhistorisk Værksted® har pr. 1. april 2011 indvilliget i, at rapportere om eventuelle synlige beskadigelser eller krænkelser af de beskyttede naturområder i naturguidernes lokale arbejdsområde til de sammesteds berørte lodsejere eller myndigheder.

Nationalpark Vadehavets Sekretariat på Rømø har den 20. juni 2013 efter begrundet ansøgning givet Naturguiderne© tilladelse til, at benytte Nationalpark Vadehavets logo på forsiden af denne website; - jf. journal nr. NST-942-00002 ref.: THHCH/ALHDY.


v/ historiker & naturguide Gert Ravn
Tlf.: 75 27 19 15 – gert-ravn@mail.dk

www.naturguiderne.dk